Õppekorralduse üldsätted

 • Studenta Koolitus OÜ lähtub täienduskoolituse korraldamisel Täiskasvanute koolituse seadusest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.
 • Koolitused toimuvad aastaringselt koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile.

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

Koolitusel osaleda soovival isikul tuleb eelnevalt valitud koolitusele registreeruda. Koolitusele registreerumine toimub:

 • Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
 • E-kursus toimub kui registreerunud on vähemalt 12 osalejat.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Koolitusele registreerumiseks ja koolituse läbimisel tunnistuse väljastamiseks kogutakse õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, isikukood, kodune aadress, e-posti aadress ja telefoninumber. Isikukood on vajalik tunnistuse väljastamiseks.   

Isikuandmeid töödeldakse Isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel. Klientide isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele ning isikuandmete kasutamine muudel kui kliendi valitud koolitusega seotud eesmärkidel on lubatud üksnes kliendi kirjalikul nõusolekul.

Õppe lõpetamise tingimused

Täiendusõppekursuse lõpetamise tingimused on sätestatud kursuse õppekavas. Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

Koolituse lõpus väljastatavad tõendid ja tunnistused

Igale täiendusõppekursusel osalenule väljastatakse tõend või tunnistus. Tunnistusele ja tõendile märgitakse järgmised andmed:

 • täiendusõppekursusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
 • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
 • majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
 • õppekava nimetus;
 • täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
 • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
 • tõendi või tunnistuse number;
 • koolitajate nimed.

Täienduskoolituse õppetasu maksmine, sellest vabastamise ja tagastamise tingimused ja kord.

 • Õppetasu maksmisele, sellest vabastamisele ja tagastamisele kehtivad Studenta Koolitus OÜ teenuste üld- ja ostutingimused.

Vaidluste lahendamine

 • Vaidlused lepingupoolte vahel lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel.
 • Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.