Üldsätted

 • Studenta Koolitus OÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust (ETKA Andras) ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
 • Studenta Koolitus pakub täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Studenta Koolitus OÜ koolitustegevus toimub vastavalt selleks loodud e-õppe keskkonnas. E-õppe keskkond (õpikeskkond) on elektrooniline keskkond, mis võimaldab hallata nii õppesisu (õppematerjalid, harjutused, testid jne) kui ka õppeprotsesse (juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine). Koolituste sisulise kvaliteedi tagamisel lähtutakse Eesti Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt välja antud juhendist kvaliteetse e-kursuse loomiseks (http://oppevara.hitsa.ee/kvaliteet/).
 • Studenta Koolitus OÜ koolitustegevus toimub auditoorsete kohtumistena selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel. Koolitusruum (sh õppetehnika, õppevahendid) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Koolituse läbiviimise ruumid on varustatud vajalike seadmete ja töövahenditega kogu koolituse vältel, ruumis on kõigil osalejatel tool ja laud. Koolitusel osalejatele on olemas WC kasutamise ja kätepesu võimalus. Ruumis on olemas tahvel ja projektor. 
 • Õppematerjalid on elektroonilised ja/või paberkandjal.
 • Koolitusel osalejatele võimaldatakse individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul ja vastavalt koolitusgrupi suurusele.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Täienduskoolituse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õppekava eesmärk ja õpiväljundid;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppekava kogumaht ja struktuur, sealhulgas auditoorne, praktiline ja iseseisev töö. Õppekava maht määratakse õppekavas akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend, juhul kui need on ette nähtud;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 • Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Kõik koolitajad peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust.
 • Koolituse lõppedes kogutav tagasiside analüüsitakse Studenta Koolitus OÜ poolt ning avaldatakse koolitajale. Lähtuvalt tagasisidest kohandatakse täiendusõppe läbiviimist ja koolitaja tegevust.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

 • Kool palub täita pärast igat koolitust osalejatel tagasisidelehed ja muuhulgas annab võimaluse teha parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul.